Adatkezelési tájékoztató

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK TÁRSASÁG ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel

 

BEVEZETÉS

A www.forumhungaricum.hu honlapot üzemeltető Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatójával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett vagy látogató) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Ön személyes adatait különböző módokon és különböző helyzetekben kezelhetjük attól függően, hogy Ön megbízó, alvállalkozó, vagy pl. állásra jelentkező. A honlapunkra látogatók személyes adatait is kezelhetjük attól függően, hogy Ön milyen módot választott a velünk való kapcsolattartásra. A helyzettől függetlenül biztos lehet abban, hogy személyes adatait soha nem értékesítjük, nem hozzuk kereskedelmi forgalomba, illetve nem használjuk fel a hatályos adatvédelmi jogszabályokba ütköző módon.

A társaság az összes olyan érintett magánéletét tiszteletben tartja, akivel kapcsolatban áll, tekintet nélkül arra, hogy a személyes adatokat saját érdekében vagy más felek nevében kezeli. Társaságunk számára fontos, hogy minden érintett megértse, mely személyes adatait kezeli a társaság, ezt milyen célból teszi, és ennek kapcsán őt milyen jogok illetik meg. Ezért arra kérjük, olvassa végig ezt az általános adatvédelmi szabályzatot, amely további információkkal szolgál az Ön személyes adatainak társaság általi kezeléséről.

Kijelentjük, hogy Társaságunk nem továbbítja harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére az Érintettek általa kezelt személyes adatait.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

1.E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 

CÉGNÉV: Forum Hungaricum Nonprofit Kft.
SZÉKHELY: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 19-25.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 346957
 ADÓSZÁM: 21931082-2-41
 HONLAP: www.forumhungaricum.hu
 E-MAIL CÍM: info@forumhungaricum.hu
 TELEFONSZÁM:  
 KÉPVISELŐ NEVE: Papp Gábor megbízott ügyvezető
   
 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN): NEVE:  
 CÍME:  
TELEFONSZÁMA:  
E-MAIL CÍME:  

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

 

 1. Az adatkezelés elvei

A www.forumhungaricum.hu oldalon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával adott esetben személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;”.

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végezzük.

Adatkezelési tevékenységünk során az alábbi jogszabályoknak megfelelően járunk el:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR)

 

 

 

 

 

 

 1. Társaságunk által kezelt személyes adatok

 

Adatvagyon megnevezése Adatvagyon,

a kezelt adatok köre

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adat megismerésére jogosult

Foglalkoztatással összefüggő adatkezelések:

Munkaszerződés Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, bankszámlaszám, bruttó és nettó bér, munkaidő Mt. 42. § Szerinti kötelezettség teljesítése érintett hozzájárulása, jogszabályi kötelezés/engedélyezés munkaviszony fennállását követő kötelmi elévülési idő 5 év ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Biztosítotti bejelentés Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, munkaóra, foglalkoztatás jellege Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Bérkifizetéshez, bérszámfejtéshez szükséges adatok Név, TAJ szám, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, béradatok, járulék és adó adatok Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség nyugdíjjogosultság előírt őrzési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Személyi kedvezmény nyilatkozat név, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, betegség BNO kódja esetlegesen Tbtv. 18. §, 24. §. szerinti jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Családi adókedvezmény nyilatkozat név, adóazonosító, lakcím, születési hely, idő, eltartottak adatai Tbtv. 18. §, 24. §. jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
jelenléti ív név, dátum, aláírás Mt. 134. § szerinti jogszabályi kötelezettség jogszabályi kötelezettség munkaviszony megszünésétől adójogi elévülési idő ügyvezető, külső adatfeldolgozó bérszámfejtő
Internet forgalom logfile, IP címek Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése jogos érdek kötelmi elévülés ügyvezető
telefon név, telefonszám, dátum Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése jogos érdek kötelmi elévülés ügyvezető
e-mail forgalom nem határozható meg közelebbről Munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése jogos érdek kötelmi elévülés ügyvezető

Ügyféladatokkal kapcsolatos adatok kezelése:

Kapcsolattartó adatai név, telefonszám, e-mail cím szerződés teljesítése, jogviták elkerülése jogos érdek szerződésből eredő kötelezettségek kötelmi jogi elévülése ügyvezető

Marketing célú adatkezelés:

honlap regisztráció név, telefonszám, e-mail cím szerződés teljesítése, jogviták elkerülése érintett hozzájárulása szerződés fennállásáig, aktív regisztrációig, érintett törlési kérelméig ügyvezető, társaság marketinges tevékenységet folytatói munkavállaója, munkavállalói
hírlevél név, telefonszám, e-mail cím szerződés kötése. érintett hozzájárulása szerződés fennállásáig, aktív regisztrációig, érintett törlési kérelméig ügyvezető, társaság marketinges tevékenységet folytatói munkavállaója, munkavállalói

Képmással kapcsolatos adatkezelések:

vagyonvédelmi célú kamerarendszer képmás, érintett magatartása vagyonvédelem, jogviták elkerülése jogos érdek 3 munkanap ügyvezető

MANDA DB adatbázishoz kapcsolódó adatkezelés:

Nemzeti kulturális értékek digitális formátumainak és a hozzájuk tartozó metaadatok

(kulturális objektum kép, szöveg, hang, audiovizuális anyag, ill. 3D formában)

az objektum keletkezésének ideje, szerzője, paraméterei. 1700/2016. (XII.2.) kormányhatározat alapján jogszabályi kötelezettség jogos érdek,

érintett hozzájárulása

kötelmi elévülés ügyvezető, társaság archivátorai és adminisztrátorai

 

A fenti adatkezelések kapcsán Társaságunk, mint az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

 1. Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelési célok elérése során az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót von be, így az Ön személyes adatait egyéb címzettek részére továbbítja.

Adatfeldolgozók az az alábbi listában megjelenített szervezetek, amelyek a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megbízásából végzik az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását. Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

 

4.1. Bérszámfejtéssel kapcsolatos adatfeldolgozó megnevezése

 

A Magyar Államkincstár elérhetőségei:

 

NÉV: Magyar Államkincstár
SZÉKHELY: 1054 Budapest, Hold utca 4.
HONLAP: www.allamkincstar.gov.hu
E-MAIL CÍM: info@allamkincstar.gov.hu
TELEFONSZÁM: +36/1-452-2900; +36/20-881-9530; +36/30-344-0040; +36/70-460-9000
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE: Dr. Dobai Bálint
CÍME: 1909 Budapest
ELÉRHETŐSÉG: adatvedelem@allamkincstar.gov.hu

 

 1. Egyéb adatkezelések

Egyéb adatkezeléseinkről:

Cookiek alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi a www.forumhungaricum.hu oldalt, honlapunk cookie-kat („sütik”), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ez lehetővé teszi, hogy honlapunk felismerje az érintett által használt eszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett eszköze és a honlapunk között.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek.

Honlapunkon alkalmazunk állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Holnapunk alkalmaz olyan cookie-t, mely az érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az érintett részére személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 1. A cookie neve: Google Analytics
  • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
 1. A cookie neve: Facebook
  • A cookie célja: Facebook tagjait (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: az internetezési szokásokról a cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatok alapján az internetezési előzményekhez igazodó, személyre szabott reklámokat jelenítünk meg a látogató részére.

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Facebook oldala

A társaság Facebook oldalán https://facebook.com/forumhungaricum/ a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek társaságunk számára, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg.

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg.

Az adatkezelés célja: a partneri reakciók kezelése, kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal hogy adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli.

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

 1. Adatbiztonság

A személyes adatok védelmét a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

 • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
 • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,
 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.
 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

6.1.Az érintetti jogok gyakorlása során hozott adatkezelői intézkedések

A jelen pontokban foglalt érintetti jogok gyakorlása során az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett kérelmének nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.3.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti előírás nem alkalmazandó – többek között – amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.7.Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.7.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha annak jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.8.Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslatért fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,

telefon: 0613911400,

fax: 0613911410,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

web: www.naih.hu

 

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

Legfrissebb cikkek

2024. május 17. 22:07
A telefonos kisasszonyok

2024. április 11. 12:48
FINISSZÁZS a Kiscelli Múzeumban

Legfrissebb kiállítások

2023. február 6. 10:05
Vizitkártyák díszes hátlapjai